InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

ČOI loni zaměřila své kontroly na internetové obchody, porušující právní předpisy. Porušení zjistila při 866 kontrolách

29.04.2024
Česká obchodní inspekce vloni uskutečnila 994 kontrol, zaměřených na dodržování povinností, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů v souvislosti s nabídkou a prodejem výrobků prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Porušení zjistila při 866 kontrolách.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
V období od 2. 1. 2023 do 29. 12. 2023 bylo v rámci pravidelné kontrolní akce provedeno 994 kontrol, při nichž inspektoři ČOI ověřovali dodržování povinností, vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších právních předpisů. Toto vyčíslení nezahrnuje rozpracované kontroly. Z celkového počtu 994 kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů při 866 kontrolách (87,12 %). Vysoký podíl zjištění je dán i metodikou kontrol, kdy jsou primárně vybírány internetové obchody, u kterých lze předpokládat porušování právních předpisů v dozorové působnosti ČOI, například v rámci úkonů před kontrolou, na základě podání spotřebitelů či předchozích zjištění. Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti ČOI nabylo v období mezi 2. 1. 2023 a 29. 12. 2023 právní moci 726 pokut v celkové výši 11 636 000 Kč. Nejvyšší uložené sankce, které ve sledovaném období nabyly právní moci v souvislosti s kontrolní akcí, dosáhly výše 400 000,- Kč.

Některé z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo ve sledovaném období porušeno celkem v 1 168 případech. Nejčastěji porušovaná byla následující ustanovení:

- § 13 (384 případů), který stanoví prodávajícímu povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit,

- § 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, 3 (243 případů), kdy bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele atp.,

- § 14 (153 případů), kdy prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů (ADR),

- § 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2 (105 případů), kdy bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasně, nejednoznačně či nesrozumitelně,

- § 12 (56 případů), kdy prodávající neinformoval spotřebitele o ceně výrobků/služeb v souladu s cenovými předpisy,

- § 12a (40 případů), kdy prodávající nezahrnul do informace o slevě z ceny výrobku informaci o předchozí nejnižší ceně, za kterou jej nabízel a prodával před poskytnutím slevy,

- § 19 odst. 1 a odst. 3 (34 případů), které upravují postup při uplatnění a řešení reklamací, zejména prodávajícímu ukládá povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě.

V dalších 1 621 případech pak bylo prokázáno porušení ostatních právních předpisů, jejichž dodržování je předmětem kontroly ČOI, především:

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (1 153 případů), konktrétně porušení

- § 1826a odst. 2 (248 případů) kdy podnikatel nezajistil, aby spotřebitel vzal při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem "Objednávka zavazující k platbě" nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací,

- § 1827 odst. 2 (215 případů) kdy podnikatel neposkytl spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek,

- § 1820 odst. 1 písm. i) (204 případů) kdy podnikatel nesdělil spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít, a

- § 1817, § 1824, § 1824a, § 1826, § 1854, § 1820 (další ustanovení), § 2159 (486 případů) tohoto zákona, týkajících se povinností prodávajících vůči spotřebitelům.

zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (celkem 212 případů),

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, konkrétně § 10 odst. 2 tohoto zákona (68 případů), kdy kontrolovaná osoba nesplnila uložené povinnosti,

zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (64 případů), nejčastěji § 8, stanovující povinnosti dovozce a § 9 stanovující povinnosti distributora před dodáním výrobků na trh,

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (60 případů), kdy byl nejvíce porušován § 13 odst. 9, upravující podmínky při uvádění stanovených výrobků na trh a odst. 2, kdy byl na trh uveden výrobek bez označení CE nebo jiného stanoveného dokumentu.

Dále bylo zjištěno porušení přímo použitelných právních předpisů Evropské unie, především nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (69 případů), nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků (62 případů) a nařízení EP a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line (19 případů).

Výsledky kontrol internetových obchodů v roce 2023 vykázaly vysoký poměr zjištěných nedostatků. Tato skutečnost je ovlivněna tím, že byly kontrolovány zejména internetové obchody, na jejichž praktiky a chování upozorňovali spotřebitelé ve svých podáních, či vybrané pro kontrolu na základě předchozích zjištění České obchodní inspekce. Pozornost kontrolních pracovníků byla také zaměřena na internetové prodejce s možným problémovým sortimentem zboží (např. prodej alkoholických a tabákových potřeb).
Kontrolní akce v roce 2023 byla také výrazně ovlivněna skutečností, že v účinnost vstoupila novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Novela mimo jiné upravila podmínky pro nákup a prodej pomocí prostředků komunikace na dálku. Změny se dotkly práv a povinností prodávajících i nakupujících, řada kontrolovaných internetových obchodů byla v době kontroly v prodlení s implementací nové zákonné úpravy. Jako příklad lze uvést, že prodávající musí zajistit, aby si spotřebitel byl vědom toho, že se zavazuje k zaplacení. Na tlačítku, jehož prostřednictvím dochází k platbě musí být uvedena jednoznačná informace "Objednávka zavazující k platbě." Dále byl zákonem stanoven výslovný zákaz používání předem zaškrtnutých políček, které spotřebitele zavazoval k další platbě jako je např. pojištění výrobku, poplatek za rychlou výměnu výrobku apod., a řada dalších povinností při prodeji výrobků a nabídce služeb prostřednictvím internetu.

Porušení právních předpisů bylo při kontrolní akci zjištěno ve více než 87 % provedených kontrol. Z výše uvedených důvodů však nelze říci, že by míra zjištění odrážela plošně stav činnosti internetových obchodů v ČR. Nicméně vysoký poměr nedostatků a rostoucí záliba v nákupech online vyžaduje soustavnou kontrolní činnost a bude proto ze strany České obchodní inspekce prováděna i v letošním roce. Jedná se o oblast s rychlým technologickým vývojem a vznikem nových forem prodeje, které ne vždy umožňují jasnou identifikaci prodávajícího a poskytnutí veškerých informací pro neovlivněné rozhodnutí spotřebitele ohledně koupě.

Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

Moody's potvrdila rating Českých drah v investičním pásmu se stabilním výhledem

Mezinárodní ratingová agentura Moody‘s potvrdila rating Českých drah, a to na úrovni Baa2 v investičním pásmu, se stabilním výhledem. Renomovaná ratingová agentura ocenila především silné postavení společnosti na českém železničním trhu a ...

Úřad vlády se tradičně zapojí do festivalu Open House

Do jubilejního 10. ročníku festivalu pražské architektury Open House se Úřad vlády ČR zapojí otevřením Hrzánského paláce v sobotu 18. května a v neděl ...

ČOI: Hračka na baterie AKU vrtačka T1401 představuje vážné riziko pro životní prostředí

Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce výrobek, který představuje vážné riziko kvůli možnému znečištění životního prostřed ...

Ohňostroje jsou pro ptáky vážným ohrožením, ČIŽP za ně může uložit pokutu

Panika, narušení odpočinku a sociálních vazeb, zvýšené riziko úrazů a úhynu - to jsou jen některé z negativních dopadů ohňostrojů na živočichy. Nejvíc ...

Spotřebitelská organizace dTest podala stížnost na Temu

Čínské online tržiště Temu působící na trhu od roku 2023 se těší velké popularitě mezi spotřebiteli. Jen v EU má totiž přes 75 milionů uživatelů měsíč ...

DoporučujemePondělí 27.5.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »