InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Chudoba v Česku roste, vyplývá z výroční zprávy Caritas Cares 2023

22.03.2024
Nová zpráva Caritas CARES 2023 opět potvrzuje, že matky samoživitelky, dlouhodobě nezaměstnaní, starší lidé a lidé s psychickými potížemi patří v Česku mezi nejzranitelnější skupiny a čelí vysokému riziku propadu do chudoby. Zhoršení jejich situace je patrné zejména v oblasti bydlení. Zpráva se zaměřuje na oblast bydlení, sociálních dávek, zadluženosti, rodinné politiky, dlouhodobé péče a dostupnosti služeb. K analýze veřejně dostupných dat se však zde přidává i pohled pracovníků v sociálních službách Charity ČR, kteří tak do zprávy vnáší cennou osobní zkušenost. Zpráva Caritas CARES 2023 dále naznačuje možná řešení - a to jak na systémové úrovni, tak na úrovni každodenní praxe.
Foto: charita.cz
Charita Česká republika představuje po dvou letech další zprávu Caritas CARES, přičemž se tentokrát svým širokým záběrem symbolicky navrací na samotný počátek a navazuje na první Stínovou zprávu z roku 2014. Letos se zpráva oproti minulým létům, kdy byly zprávy Caritas CARES sestavovány, nedrží pouze jednoho úzce vymezeného tématu, ale snaží se naopak postihnout vícero oblastí, které dlouhodobě vnímáme jako klíčové a na jejichž problematické aspekty se v naší (advokační) práci snažíme upozorňovat.

"Naše organizace pracuje jako celostátní síť charitních služeb, provozuje přes šedesát azylových domů pro matky a otce s dětmi v tísni i pro lidi bez domova, dále přes sedmdesát odborných poraden a další desítky sociálních služeb pro lidi v nouzi," říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, která je největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb v naší zemi. Právě z toho důvodu zpráva Caritas CARES poskytuje unikátní a dlouholetou praxí prověřený vhled do aktuálních témat v sociální sféře.

"Nad tuto úroveň každodenní práce s klienty se Charita věnuje také advokační činnosti, proto zpráva Caritas CARES rovněž naznačuje možná řešení na úrovni jak systémové (legislativní), tak i každodenní praxe," upřesňuje Lukáš Curylo.

Metodika sběru dat


Sběr dat probíhal v charitních poradnách a azylových domech v uplynulém roce (2023) od začátku června do konce července a mapoval situaci za rok 2022 a první čtvrtinu roku 2023.

"Respondentkami a respondenty dotazníkového šetření byli odborní pracovníci řady charitních služeb z celého území republiky. Jednalo se tak o kvalitativní šetření, jehož ambicí bylo zprostředkovat jejich autentickou zkušenost," říká Jiří Vraspír, datový analytik Charity Česká republika a jeden ze spoluautorů zprávy Caritas CARES.

"Procentuální čísla jsou uvedena na základě našich sesbíraných odpovědí. Za každou statistikou je vždy nutné brát ohled na kontext dané problematiky, za každým číslem se skrývá lidský příběh. Také proto je naše zpráva doplněna o anonymizované příběhy klientů," říká Aišvarja Eassey, projektová koordinátorka oddělení advokační činnosti Charity ČR a další spoluautorka zprávy.

Dluhová problematika


Zadluženost se v ČR týká stále významného počtu obyvatel. Klienti charitních poraden často nezvládají plnit svoje závazky právě z důvodu vysoké zadluženosti. Řada jich přitom nemůže vůbec vstoupit do oddlužení z důvodu nedostačujícího příjmu.

Problematický je také nedostatečně fungující chráněný účet, který svou složitostí odrazuje řadu lidí (dle kvalifikovaných odhadů má chráněný účet zřízeno pouze několik stovek lidí). Kritické jsou zejména vícečetné exekuce, v takové situaci člověk nezvládá reálně nic ušetřit. V průměru až 70 % klientů našich odborných poraden je zatíženo alespoň jednou exekucí, přičemž jsme za poslední rok pozorovali 30% nárůst v počtu klientů.

"Dlouhodobě se potvrzuje, že jediným opravdu funkčním nástrojem pro řešení situace lidí s vícečetnými exekucemi je oddlužení. Je velmi smutné, že místo rychlého schválení systému oddlužení, které by pomohlo více lidem, se objevují v oblasti exekucí naprosto nesystémové nápady, které míří především na nejchudší a mají potenciál spíše zvýšit počet lidí mimo legální ekonomiku, než zlepšit vymáhání dluhů. Tvrdší postup v oblasti exekucí nepomůže nikomu, ani věřitelům, ani státu," vysvětluje Pavla Aschermannová, garantka programu zadluženost neziskové organizace RUBIKON Centrum.

Varujícím by měl být přístup některých nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Ti zneužívají tísně lidí, vědomě a veřejně (na internetu) nabízejí půjčky s úrokovou sazbou 40 % měsíčně. Zpravidla jsou takové smlouvy částečně neplatné, ale pokud o tom lidé nevědí, pak platí velmi vysoké úroky (a jiné poplatky).

"Již několik let požadujeme ratifikovat evropskou směrnici do Insolvenčního zákona a umožnit tak oddlužení všem, kdo je potřebují. Shodně s evropskými zeměmi stanovit oddlužení na 3 roky, a podmínky oddlužení nastavit tak, aby předlužení lidé mohli do procesu oddlužení vstupovat," říká Iva Kuchyňková, manažerka pro sociální oblast Charity Česká republika.

Dostupnost bydlení


V Česku se aktuálně nachází 150 tisíc lidí v bytové nouzi a až 1,6 milionu je v nějaké formě ohroženo ztrátou bydlení. Tato čísla rámují naši vlastní zkušenost z praxe, kdy celých 70 % klientů, kteří hledali pomoc v nějakém typu charitních služeb, mělo problém týkající se bydlení (ať už se jednalo o nedostupnost bydlení či neschopnost hradit nájem). Potíže klientů vyplývaly jednak z jejich časté zadluženosti, ale také z neschopnosti uplatnit se na trhu práce. Dalším faktorem byla také osamělost, nějaký typ diskriminace či limitaci vlastními kognitivními schopnostmi.

"Ve spolupráci s iniciativou Za bydlení jsme připravili koncept Zákona na podporu v bydlení. Nyní čekáme, zda se tento zákon stihne v tomto volebním období přijmout," připomíná Iva kuchyňková, manažerka pro sociální oblast Charity Česká republika.

Dávkový systém


Vedle exekucí jsou tito lidé postiženi i fenoménem pracující chudoby, kdy si nejsou schopni vydělat řádnou prací na svoje životní potřeby. Ačkoliv by dávky v tomto případě měly sloužit jako funkční záchranná síť, v současném systému se ukazuje řada limitů (neadresnost, nedostatečnost, pozdní výplaty, složitost podávání žádostí, nedostatečné příjmy apod.).

"Lidem se musí vyplatit pracovat, to je základem pro zdravý rozvoj společnosti. Dávkový systém pak musí být pružný, aby pomohl v době, kdy je podpora potřeba. Dlouhé roky upozorňujeme na nedostatky dávkového systému. Bohužel nám klienti i při vyřízení všech sociálních dávek často zůstávají bez pomoci," říká Iva Kuchynkoyá, manažerka pro sociální oblast Charity Česká republika.

Rodinná politika


Systém podpory rodin ze strany státu musí být komplexní, spolehlivý, transparentní a více provázaný mezi jednotlivými rezorty. Pokud vyrůstají děti a mladiství v těžkých životních podmínkách, má to dopad na jejich vzdělání a na celý jejich budoucí život.

Rodiny jsou základem naší společnosti a děti jsou naše budoucnost. Je smutné vidět, jak se mnoho rodin se postupně propadá do chudoby. Na potřebu dostatečného pokrytí sociálně aktivizačními službami pro rodiny po upozorňujeme už léte, ale doposud na mnoha místech tyto služby chybí a rodiny v nepříznivé situaci tak jen těžko hledají potřebnou pomoc a podporu.

Dlouhodobá péče a zdravotní úkony na pomezí


Nedostatečná provázanost sociálních a zdravotních služeb s sebou přináší obtíže, na které doplácí lidé, kteří potřebují dlouhodobou péči. Úkolem státu je zajistit seniorům a lidem se zdravotním postižením potřebnou oporu. Pokud nefungují zdravotní úkony "na pomezí v domácím prostředí", jsou lidé nuceni odcházet do pobytových zařízení, což není výhodné pro ně, ale ani pro stát.

Nedostatečná provázanost sociálních a zdravotních služeb (včetně viditelného či skrytého preferování pobytových zdravotních i sociálních služeb), vede občany, kteří potřebují a chtějí podporu systému v domácím prostředí do často neřešitelných situací. Celá desetiletí jsme ujišťováni: "Zajistíme podporu terénních a ambulantních služeb tak, aby lidé mohli své těžké chvíle prožívat ve svém domomácím prostředí, nikoli v nemocnici. Je to pro stát i levnější varianta, vytvoříme pro to podmínky." Realitou je pravý opak - preference pobytových služeb na území krajů a preference zdravotních pojišťoven v zajištění péče ve zdravotních zařízeních.

"Je nezbytné vytvořit právní a formální podporu systému domácí péče, včetně nezbytné podpory samotných osob vyžadující péči, pečujících osob i profesionálů, kteří v terénu působí. Právě zainteresované osoby si ‚na koleně‘ již vytvořili funční systém multidisciplinární podpory těch, kteří to potřebují. Tak s nimi nebojujme a podpořme je i v rámci legitimizace a uznání jejich práce," navrhuje Martina Straková, vedoucí oddělení metodiků sociálních a zdravotních služeb Arcidiecézní charity Olomouc.

Dostupnost sociálních služeb


Aby neklesla kvalita poskytované péče v sociálních službách (kam patří i sociální služby poskytované Charitou), je nutné zmapovat dostupnost sociálních služeb a jejich kapacity v České republice. Zjištění pak využít ve strategickém plánování a chybějící služby v lokalitách doplnit či rozšířit podle potřeby a rovněž zohlednit fakt, že již dnes značná část klientů na péči nedosáhne. Je také potřeba mít na paměti pilíře sociální péče stanovené Evropskou unií, že "každý občan by měl mít přístup ke kvalitním službám, jako je předškolní vzdělávání a péče, dlouhodobá péče, bydlení, vzdělávání a odborná příprava nebo zdravotní péče."

Co se týče dostupné dlouhodobé péče, pouze 34 % respondentů odpovědělo, že někteří klienti na péči nedosáhnou. Číslo není tak vysoké, jak jsme se obávali, lze však předpokládat, že poptávka po těchto službách bude do budoucna narůstat.

"Velmi ohrožená je podpora preventivních služeb a poradenství, které byly doposud poskytovány z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF+). Vláda totiž doposud neschválila vrácení 10 % alokace do ESF+ . Tyto prostředky v sociálním seketoru výrazně chybí, což má vliv na rozvoj chudoby a sociálního vyloučení. Doufáme, že tak vláda učiní v pololetí tohoto roku," říká Iva Kuchyňková z Charity Česká republika.

"Zaopatření zranitelných členů naší společnosti, lidí v chudobě, dětí či lidí vážně nemocných je ukazatelem směru, kterým se společnost ubírá. A nastavuje tak podmínky pro generace naších dětí a vnoučat. Je proto důležité na nedostatky upozornit, abychom se podíleli na zlepšení současné situace nejen pro klienty Charity, ale pro nás všechny, včetně našich dětí," uzavírá Iva Kuchyňková, manažerka pro sociální oblast Charity Česká republika.

Zdroj: Charita ČR

Další články z rubriky Domácí

ČNB odňala oprávnění k činnosti nebankovnímu poskytovateli spotřebitelských úvěrů společnosti Fair Credit Czech s.r.o.

Česká národní banka informuje podle § 146 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru veřejnost, že pro opakované a závažné porušení povinností stanovených tímto zákonem odňala společnosti Fair Credit Czech s.r.o., IČO 044 55 835 (dále jen "Fair Credit ...

dTest: Čtveřice leteckých společností dostala ve Španělsku pokutu 150 milionů eur. Zastaví rekordní pokuty nepovolené praktiky?

Španělské úřady vyměřily čtveřici leteckých společností, jmenovitě Ryanair, Easyjet, Vue-ling a Volotea, pokutu ve výši 150 milionů eur (3,7 miliardy ...

Prezident Pavel zakončil dvoudenní cestu do Ústeckého kraje

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek zakončil dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. Byla to jeho druhá návštěva v tomto kraji od zvolení, první ale proběhla ...

SYRI: Historická hranice Sudet zůstává stále předělem

Hranice Sudet vytváří stále předěl mezi obyvatelstvem Česka. Přestože formálně od konce druhé světové války neexistuje, je stále viditelná v různých j ...

Podle průzkumu patří Česká televize společně s Českým rozhlasem mezi nejdůvěryhodnější tuzemská média

V nejnovějším průzkumu Vnímání veřejné služby hodnotí diváci Českou televizi jako důvěryhodnou, objektivní a vyváženou. Ve všech sledovaných bodech na ...

DoporučujemeNeděle 23.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »