InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

ČOI vloni zkontrolovala téměř dva tisíce modelů hraček, tři byly nahlášeny do výstražného systému Safety Gate

04.03.2024
Česká obchodní inspekce v loňském roce kontrolovala, zda jsou splněny základní požadavky na bezpečnost hraček pro děti a zda hračky, které jsou uváděny a dodávány na trh, splňují technické a administrativní požadavky. Provedeno bylo 859 kontrol, z toho u 511 kontrol bylo zjištěno porušení některého z právních předpisů. Zkontrolováno bylo 1 997 modelů hraček a u 1 117 modelů byly zjištěny převážně administrativní nedostatky. Do mezinárodního výstražného systému "Safety Gate" byly nahlášeny 3 hračky, odebrané na tuzemském trhu.
Foto: coi.cz
Inspektoři ČOI se zaměřovali na dodržování požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, konkretizovaných v nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky. Provedeno bylo 859 kontrol, 8 kontrol bylo realizováno ve spolupráci s živnostenskými úřady. Z celkového počtu 859 kontrol bylo 511 kontrol se zjištěním porušení některého z platných právních předpisů. Porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky bylo zjištěno při 428 kontrolách. Z celkového počtu kontrol se jednalo o 8 kontrol u výrobců, 21 kontrol u dovozců a 830 kontrol u distributorů.

Zkontrolováno bylo 1 997 modelů hraček a u 1 117 modelů byly zjištěny převážně administrativní nedostatky. Při kontrolách značení, průvodní dokumentace a informací pro spotřebitele inspektoři zjišťovali, zda je vysledovatelný původ hraček, tedy zda jsou dostupné informace o výrobci či dovozci, a zda jsou výrobky vybaveny dalšími povinnými informacemi.

U některých hraček docházelo ke kumulaci i několika administrativních závad. Zjištěno bylo:

- 392 nedostatků v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem

- 638 nedostatků při identifikaci výrobce hračky

- 408 nedostatků v identifikaci dovozce

- 365 nedostatků v povinném značení značkou shody CE

- 324 závad v průvodní dokumentaci (např. zcela chybějící upozornění, instrukce či varování pro spotřebitele)

- 216 závad v průvodní dokumentaci (chybějící upozornění, instrukce či varování pro spotřebitele v českém jazyce)

V průběhu loňského roku odebrali inspektoři ČOI celkem 47 modelů hraček k prověření, zda jsou splněny požadavky, které jsou na tyto spotřebitelské výrobky kladeny platnými předpisy. Pouze 9 hraček z tohoto počtu vyhovělo ve vybraných testovaných ukazatelích, které jsou pro tento sortiment výrobků stanoveny platnou legislativou. Z celkového počtu 47 modelů bylo odebráno 22 modelů elektrických bateriových hraček k ověření, zda tyto výrobky vyhovují požadavkům nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a zároveň, zda jsou splněny administrativní požadavky plynoucí z NV č. 86/2011 Sb. Pouze 2 modely byly hodnoceny jako vyhovující platným předpisům.

Celkem 19 modelů bublifuků bylo odebráno k ověření, zda jejich vodní náplň odpovídá požadavkům z hlediska mikrobiologické čistoty. Pouze 5 modelů vyhovělo ověřovaným bezpečnostním požadavkům a bylo vybaveno informacemi v souladu s platnými předpisy. U 6 modelů byla laboratorně zjištěna mikrobiologická kontaminace náplně v takovém rozsahu, ve kterém by mohla představovat pro hrající si děti zdravotní riziko, 8 modelů nebylo vybaveno informacemi v souladu s platnými předpisy.

Dvě hračky byly odebrány z důvodu možné záměny s potravinou a bylo zde prokázáno porušení předpisů.

Čtyři hračky byly odebrány v rámci běžně prováděné kontrolní činnosti pracovníky ČOI v případech podezření, že se jedná o hračky, které nesplňují bezpečnostní požadavky z hlediska jejich mechanických či jiných, například chemických, vlastností. Ve 3 případech se podezření potvrdilo. Dvě hračky nevyhověly z hlediska mechanických vlastností a 1 hračka obsahovala vyšší koncentrace bóru, než je povoleno NV 86/2011 Sb.

Celkově bylo uloženo na místě 186 pokut v celkové výši 513 000 korun, 146 pokut v celkové výši 405 000 korun bylo uloženo za porušení ust. §13 odst. 9 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, týkajícího se povinností distributora stanovených výrobků, které např. nejsou opatřeny stanoveným označením a dalšími informacemi.

Ve správním řízení bylo uloženo celkem 193 pokut v celkové výši 4 206 500 korun. Z tohoto počtu za porušení ust. §13 odst. 9 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, bylo ve správním řízení uloženo 131 pokut v celkové výši 2 841 000 korun. Za porušení ust. §13 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., upravujících podmínky uvedení stanovených výrobků na trh, bylo ve správním řízení uloženo 18 pokut v celkové výši 443 000 korun.

Podle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, bylo v průběhu loňského roku zakázáno nabízet a prodávat 363 modelů hraček. Celkem se jednalo o 7 518 kusů hraček ve výši 1 704 665,93 korun.

Podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, byla zakázána nabídka a prodej 48 modelů hraček. Celkem se jednalo o 1 335 kusů ve výši 87 337,88 korun.

Podle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, byla zakázána nabídka a prodej 21 modelů hraček. Celkem se jednalo o 79 kusů hraček ve výši 22 008 korun.

V průběhu roku 2023 byly nahlášeny do výstražného systému "Safety Gate" 3 hračky, odebrané na trhu ČR. Zjištěné neshody s požadavky platných předpisů se týkaly hraček elektrických, které v pájených spojích obsahovaly nadlimitní množství olova.

Do systému byla rovněž nahlášena magnetická hračka, u které bylo zjištěno překročení povolené hodnoty magnetického toku malých magnetických částí. Posouzení bylo provedeno dle požadavků konkretizovaných v technické normě, harmonizované k NV č. 86/2011 Sb. Došetření jednotlivých případů u distributorů těchto nevyhovujících hraček v současnosti probíhá. Sedm z devíti kontrolovaných magnetických hraček splnilo požadavky kladené na tento druh výrobků. Další modely nevyhovujících hraček budou notifikovány po ukončení jednotlivých správních řízení s kontrolovanými subjekty v průběhu roku 2024.

Česká obchodní inspekce bude i nadále provádět kontrolní činnost a aktivně vyhledávat v tržní síti hračky, které by pro děti mohly znamenat riziko zranění či poškození zdraví. Vzhledem k narůstajícímu prodeji hraček nabízených přes internet věnuje zvýšenou pozornost i tomuto způsobu prodeje.

Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

SYRI: Problémem Čechů je stále nezdravý životní styl

Ani po dvaceti letech v Evropské unii jsme v řadě zdravotních charakteristik evropský průměr nedohnali. Naděje na dožití při narození se sice v Česku zvýšila od vstupu do EU o zhruba čtyři roky na 79,1 let. Odstup od evropského průměru ale zůstává ...

V sobotu 13. dubna 2024 proběhne pravidelná sbírka potravin

Zítra, tedy v sobotu 13. 4., se uskuteční pravidelná Sbírka potravin, která probíhá ve všech krajích. Za skoro 10 let spolupráce s potravinovými banka ...

Česká republika má nově příznivý nákazový status významný pro chovatele ovcí a koz

Česká republika od včerejšího dne získala oficiálně mezinárodní status zanedbatelného rizika ke klasické klusavce (TSE). Stane se tak čtvrtým členským ...

Loni bylo v Česku nejméně patentových přihlášek od roku 1995

V roce 2023 si u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR podali tuzemští přihlašovatelé k patentové ochraně 465 svých vynálezů nebo nových technických řešen ...

Piráti představili nový návrh úpravy zaměstnaneckých akcií

Nová úprava zaměstnaneckých akciových programů připravená Piráty v úzké spolupráci se zástupci startupů, Svazem průmyslu a dopravy a ministryní pro vě ...

DoporučujemeSobota 13.4.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »