InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Majitelé exotických zvířat je musí včas zaregistrovat, jinak hrozí pokuta

29.02.2024
Plánujete si pořídit nového exotického domácího mazlíčka - želvu, leguána nebo třeba papouška? Ověřte si předem, zda se nejedná o ohrožený druh podléhající Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Některé takové exempláře je nutné registrovat na místně příslušném krajském úřadě. Vyhnete se tak pokutě od České inspekce životního prostředí.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Jste-li vlastníkem nebo dlouhodobým držitelem exempláře podléhajícího registrační povinnosti, jste do třiceti dnů od nabytí exempláře povinni požádat registrační úřad - příslušný krajský úřad podle místa bydliště nebo Magistrát hlavního města Prahy - o vydání registračního listu. Změnu vlastníka nebo dlouhodobého držitele musíte jako nový vlastník nebo dlouhodobý držitel příslušnému registračnímu úřadu nahlásit opět do třiceti dnů ode dne nabytí exempláře. Pokud se stanete majitelem exempláře, který registrační povinnosti dříve nepodléhal, a pro který je registrační povinnost stanovena nově, platí pro vás stejný termín. Žádost o registraci můžete na krajském úřadě vyřídit jak osobně, tak i elektronicky. Postupy a formuláře žádostí naleznete např. na stránkách Středočeského kraje.

Hlásit musíte i změny


Hodláte-li převést exotický exemplář na jinou osobu, nesmíte tak učinit dříve, než vám registrační úřad vydá doklad o registraci nebo zaznamená nabytí exempláře do stávajícího registračního listu. Dále jste jako vlastníci exempláře povinni hlásit registračnímu úřadu změny týkající se chovaného živočicha. Zejména může jít o jeho úhyn, ztrátu, výpůjčku, nájem, převod vlastnictví k exempláři, dodatečné označení exempláře nebo trvalý vývoz z České republiky. I v tomto případě platí lhůta třiceti dnů ode dne, kdy změna nastala. Jako vlastníci nebo dlouhodobí držitelé exempláře jste tedy povinni starat se o to, aby registrační list odpovídal aktuálnímu stavu.

Obecně platí, že ten, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář podléhající registraci anebo exemplář, na nějž se vztahuje zákaz obchodních činností podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy, je povinen jej opatřit písemným upozorněním "CITES - povinné doklady" a prodej uskutečnit jen s příslušným registračním listem, a v případě, že jde o exemplář podléhající zákazu prodeje, též s potvrzením o výjimce z tohoto zákazu. Během nákupu si proto vždy ověřte, zda daný exemplář tímto platným registračním listem (případně dalšími povinnými dokumenty) disponuje, a zda jsou údaje na něm správné. Registrační list spolu s dalšími doklady pak také předkládáte, vyzve-li vás k tomu orgán ochrany přírody.

Kontroly a možné sankce


Hlavním kontrolním orgánem v oblasti CITES v ČR je Česká inspekce životního prostředí, která kontroluje dodržování příslušných zákonů, může ukládat opatření i zjišťovat totožnost osob. Za porušení zákona ukládá ČIŽP pokuty na místě pokutovým blokem nebo v přestupkovém řízení. Ve správním řízení pak může dojít i k zabavení exempláře, drženého v rozporu se zákonem nebo evropskými předpisy. V závažných případech neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami je možné případy řešit i dle trestního zákoníku.

"Často se v praxi setkáváme s případy, kdy nový vlastník exempláře nepředloží krajskému úřadu registrační list k zapsání změny vlastnictví, neoznámí témuž úřadu prodej nebo darování exempláře s uvedením nového vlastníka, případně neoznámí úhyn exempláře a nevrátí originály příslušných dokladů. Nezřídka také dochází k tomu, že nerespektuje požadavky týkající se značení exempláře," vysvětluje ředitel oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod Jan Panský. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 500 000,- Kč, v případě neprokázání původu a některých dalších přestupků až do výše 1 500 000,- Kč. "V obvyklých případech, které nastávají zejména u běžně chovaných suchozemských želv a papouška šedého, zvaného žako, se finanční sankce pohybují nejčastěji v řádech tisíců korun," dodává Panský.

Které druhy podléhají registraci?


Registrace exemplářů ohrožených druhů není sice úmluvou CITES vyžadována, v České republice ovšem platí povinnost registrace exemplářů značného množství vybraných druhů. Tato povinnost využívá základního principu úmluvy, kdy jednotlivé státy či jejich uskupení mají možnost přijmout přísnější pravidla. "Seznamy exemplářů CITES podléhajících povinné registraci jako takové v přehledné podobě neexistují. Uplatňování CITES v praxi je díky rozsahu spektra druhů, výrobků a činností po právní i dozorové stránce mimořádně složité," vysvětluje Jindřich Novák, vedoucí oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES s tím, že se povinnost registrace předně nevztahuje na neživé exempláře, dále pak ani na druhy přirozeně se vyskytující na území ČR a také na rostliny, bezobratlé, ryby, obojživelníky a některé druhy plazů, ptáků a savců. "Stručně řečeno, registrovat je potřeba některé druhy suchozemských želv, dále exempláře většiny druhů ptáků a savců z přílohy A a některé z přílohy B, zejména veškeré primáty a kočkovité šelmy vyjma kočky domácí," shrnuje Novák. Velmi dobré informace rychle získáte na webových stránkách Species+ (speciesplus.net), kde po zadání názvu zvířete nebo rostliny rychle zjistíte, do které kategorie podle stupně ohrožení patří a kliknutím můžete přejít i na příslušný dokument evropské legislativy.

Pokud si nejste jisti, zda máte povinnost zakoupené, příp. darované zvíře registrovat, můžete kontaktovat pracovníky odboru životního prostředí příslušného krajského úřadu nebo ČIŽP. Důležité informace najdete i v zákoně č. 100/2004 Sb., ve vyhlášce č. 210/2010Sb., nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nařízení Komise (EU) č. 2023/966.

A co je vlastně CITES?


Nekontrolovaný obchod s ohroženými druhy zvířat a rostlin může přispět k vyhubení těchto druhů v přírodě. Účelem Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) je proto ochrana ohrožených druhů pomocí regulace obchodu s nimi. Zvířata a rostliny chráněné CITES nemohou být převáženy přes hranice bez speciálního povolení. CITES se vztahuje na více než 40 000 druhů živočichů a rostlin, chrání nejen živé organismy, ale i jejich části a výrobky z nich. Exemplářem CITES tedy může být i kabelka z krokodýla, boty z krajtí kůže, vycpanina, soška ze slonoviny či vzácného dřeva, úlomek korálu nebo také tradiční čínská medicína s obsahem chráněných zvířat či rostlin apod.

Zdroj: ČIŽP

Další články z rubriky Domácí

dTest otestoval složení energetických nápojů, některé obsahovaly více než 10 kostek cukru

Výživoví specialisté, psychologové i pedagogové v posledních letech varují před rostoucí oblibou energetických nápojů mezi dětmi. Důvodů pro to mají celkem dost. Energetický nápoj si děti mohou koupit stejně snadno jako limonádu, přestože jim může ...

Ombudsman shrnuje pravidla pro placení poplatků za odpady pro Čechy žijící v zahraničí

Případ rodiny dlouhodobě pobývající mimo Českou republiku vedl ombudsmana ke shrnutí základních pravidel spojených s poplatky za komunální odpad. V po ...

České válečné veterány na oslavy Dne D nečekaně přepravily vrtulníky spojenců

Druhováleční veteráni Jiří Kafka a Charles Strasser se zúčastnili oslav 80. výročí vylodění v Normandii. Jejich cesta byla nezapomenutelná a plná dram ...

Kyberšmejdi hledají další cesty, jak zneužít klienty zdravotních pojišťoven

VZP ČR zaznamenala další formu podvodných zpráv, které mohou důvěřivým lidem vysát účet. Rozesílány jsou na mobilní telefony, a to přímo s odkazem na ...

MVM získala podíl v jednom z největších podmořských nalezišť zemního plynu na světě

Skupina MVM uzavřela s ázerbájdžánským státním podnikem Southern Gas Corridor CJSC (SGC) smlouvu o prodeji a koupi 5% podílu v podmořském plynovém lož ...

DoporučujemePondělí 17.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »