InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Ministerstvo životního prostředí: Projekt Jedna příroda vstupuje do čtvrtého roku

08.03.2022
Díky projektu Jedna příroda se v roce 2021 podařilo zajistit vhodné podmínky pro evropsky chráněné druhy a vybraná přírodní stanoviště v evropsky chráněných územích ČR, provést o nich více než 1 900 záznamů či zvýšit povědomí o ekosystémových službách u více než 50 odborníků z různých institucí. Projekt se tak úspěšně dostává do své druhé fáze, opět nabité řadou různorodých aktivit, jakými mimo jiné jsou pokračování v managementových opatřeních včetně inovativního managementu (pařezení a lesní pastva) nebo výroba dokumentárního snímku o ekosystémových službách.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
"Jsem velmi potěšen, že se za loňský rok podařilo na ploše 848 hektarů v různých koutech republiky provést stovky vhodných a potřebných opatření v celkové hodnotě 19,3 mil. korun. Navíc se podařilo využít systém prioritizace, který definuje potřeby konkrétních evropsky chráněných druhů rostlin a živočichů či nároky vybraných přírodních stanovišť," komentuje úspěšné zajištění péče v 84 evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech Pavel Pešout, člen Řídicího výboru projektu a ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny AOPK ČR, která provádění opatření koordinovala.

K téměř 1 500 různým opatřením patří například sečení travních porostů, likvidace náletových dřevin, těžba dřeva, obnova zaniklých či budování nových tůní a mokřadů. Nejrozsáhlejší opatření se prováděla v evropsky významné lokalitě Doupovské hory, kde Vojenské lesy a statky ČR, s. p. zajistily mj. prořezávky jehličnatých a listnatých stromů, drátěné oplocení a instalaci trvalé individuální ochrany ze dřeva, dále obnovily či vybudovaly tůně a mokřady či zajistily pastvu ovcí a koní.

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a externí odborníci díky projektu Monitoring vybraných druhů rostlin a živočichů výskyt provedli na dva tisíce nových záznamů o evropsky významných druzích v ptačích oblastech a evropsky významných lokalitách, jako jsou například svinutec tenký či strakapoud bělohřbetý. Údaje jsou zahrnuty do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP).

Výzkumníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. a z Centra pro otázky životního prostředí informovali na online seminářích zástupce státní správy, státních podniků, místní samosprávy, zájmových svazů, akademického sektoru a nevládních neziskových organizací o konceptu ekosystémových služeb. Během diskusí se tak od účastníků semináře zjišťoval, co očekávají od plánovaného hodnocení vybraných ekosystémových služeb či jaké bariéry naopak vnímají při budoucím využití výsledků takového hodnocení v jejich organizaci.

Projekt Jedna příroda zastřešuje mnoho různorodých aktivit, mezi něž patří i vzdělávání pracovníků ochrany přírody. Jedno z jeho důležitých témat je komunikace s vlastníky a uživateli pozemků nacházejících se v chráněných územích, bez jejichž spolupráce se při péči o lokality neobejdeme. Byla proto vydána i metodika Osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody. Připravuje se rovněž rozsáhlá analýza finančních zdrojů poskytovaných různými subjekty na podporu zajištění ochrany přírody včetně evropské soustavy Natura 2000.

U příležitosti vstupu do druhé fáze projektu Jedna příroda (Integrovaného projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice financovaného programem LIFE) vydáváme třetí číslo projektového zpravodaje Novinky, kde se uvádí mj. výsledky dotazníkového šetření zpracovaného pro zmíněnou analýzu finančních zdrojů či informace o aktualizaci Konsolidované vrstvy ekosystémových služeb, tedy mapové vrstvě, která zobrazuje jednotlivé typy ekosystémů, jejich rozlohu a rozmístění na našem území.

Zdroj: MŽP

Další články z rubriky Domácí

ČSÚ: Domácnosti omezují výdaje

Růst hrubé přidané hodnoty nefinančních podniků zpomalil a klesla i jejich míra investic. Domácnostem se nadále reálně propadaly příjmy. Reálně klesla jejich spotřeba a přibrzdily také investiční výdaje. Hospodaření vládních institucí skončilo ve ...

Piráti usilují o zlepšení podmínek nezletilých dětí ve zdravotnických zařízeních

Děti hospitalizované v nemocnicích bez rodičů často zažívají velký stres. V praxi přitom velice často a zbytečně dochází k tomu, že jsou práva rodičů ...

Ministr Bartoš jednal s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny o sociálně vyloučených komunitách

O fungování Agentury pro sociální začleňování i o řešení sociálního vyloučení Romů nejen v hospodářsky postižených regionech hovořil místopředseda vlá ...

Ministerstvo zahraničí hostilo jednání k zajištění odpovědnosti za zločin agrese spáchaný proti Ukrajině

Na pozvání ministra Jana Lipavského se ve čtvrtek 26. ledna 2023 setkali právní experti z řady členských států EU, ukrajinských zástupců, a některých ...

MŽP: Navyšujeme alokaci v NZÚ Light na tři miliardy korun

Program Nová zelená úsporám Light se u seniorů a domácností s nižšími příjmy těší velkému zájmu. Za první dva týdny od spuštění příjmu žádostí jsou vy ...

DoporučujemeNeděle 29.1.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »