InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Agrární komora: Společná zemědělská politika EU nezohledňuje válku na Ukrajině

29.11.2022
Český strategický plán, který představuje "recept" pro každou členskou zemi Evropské unie pro provádění Společné zemědělské politiky a rozhoduje o rozdělení zemědělských dotací od roku 2023, schválila Evropská komise. Zemědělcům tak zbývá málo času, aby se podřídili novým regulacím pro hospodaření, které vznikaly před válkou na Ukrajině, a tedy za zcela odlišných podmínek. V opačném případě může být ohrožena potravinová bezpečnost České republiky v příštích letech.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
"Považujeme za dobré, že Evropská komise neměla po zapracování připomínek z české strany další výhrady ke strategickému plánu. Již tak mají zemědělci málo času na seznámení se s novými pravidly pro rozdělení zemědělských dotací na období let 2023 až 2027. Pěstování zemědělských plodin i chov hospodářských zvířat je třeba dopředu plánovat a není možné tyto činnosti přizpůsobit novým podmínkám ze dne na den jako v jiných oborech. Současně je stále třeba vyjasnit některá pravidla, kterými se mají zemědělci řídit již za měsíc," říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Agrární komora ČR žádá vyjasnění u těchto oblastí:

1.) Nastavení definice aktivního zemědělce

U definice aktivního zemědělce je třeba najít efektivní a administrativně nenáročný nástroj, který zajistí, že žadatel o dotační podpory je opravdu aktivní zemědělec a nejedná se pouze o aktivního příjemce dotací pod záminkou údržby krajiny bez produkce.

2.) Erozně ohrožené plochy

Zásadně nesouhlasíme s preventivním rozšířením erozně chráněné půdy od roku 2024 až na 65 procent plochy orné půdy. Toto by nemělo podléhat povinnému zavedení protierozních opatření, ale sloužit jako doporučení pro zemědělce, že na těchto pozemcích je vyšší riziko eroze a hrozí zařazení do kategorie erozně chráněných pozemků po skutečné erozi. Největší dopad by mělo rozšíření silně erozně ohrožených ploch tam, kde není možné vůbec pěstovat plodiny s nízkou ochrannou funkcí (například brambory, kukuřice, řepa, slunečnice, sója, bob). Pro zemědělce bude již problematické snížení maximální plochy jedné plodiny z 30 na 10 hektarů u silně erozně ohrožených oblastí.

3.)Neprodukční plochy

Přestože se potýkáme se zdražováním potravin, zemědělcům v příštím roce nebude povoleno na ploše minimálně 40 tisíc hektarů pěstovat v rámci celé České republiky jakékoliv tržní plodiny. Pokud mají zemědělci využít výjimku Evropské komise, je důležité, aby nebyli za osetí úhorů penalizováni ztrátou nároku na tzv. ekoschémata. Jestliže mají neprodukční plochy přispívat k dobrému zemědělskému a environmentálnímu stavu půdy, bylo by žádoucí umožnit bez postihu na těchto pozemcích pěstovat plodiny vázající dusík bez použití přípravků na ochranu rostlin. Procento půdy bez produkce se navíc má podle strategického plánu v příštích navyšovat.

4.) Podpora náročných zemědělských činností
Válka na Ukrajině zvýšila ceny ropy a zemního plynu a výrobků z nich a výrazně ovlivnila také mezinárodní obchod se zemědělskými komoditami po celém světě. Toto se již nestihlo zohlednit v aktuálním strategickém plánu a považujeme to za velkou chybu a ohrožení potravinové bezpečnosti České republiky. Následkem raketového nárůstu nákladů se prodražuje zemědělská prvovýroba, ale zemědělci mají omezené možnosti promítnout tento růst nákladů do cen, za které prodávají své produkty. Je třeba podpořit náročnější činnosti, jako je chov hospodářských zvířat a pěstování ovoce, zeleniny, brambor a chmele, jinak hrozí jejich výrazný útlum na území České republiky.

5.) Výše redistributivní platby
Pokud nedojde k podpoře náročných zemědělských činností, budeme nadále usilovat o přehodnocení redistributivní platby na podporu prvních 150 hektarů zemědělských podniků. Při úrovni 23 procent budou výrazně znevýhodněny střední a větší zemědělci, kteří produkují většinu potravin v Česku a provozují investičně a pracovně náročnější činnosti. Tato hodnota se pohybuje výrazně nad průměrem Evropské unie ve výši 13 procent.

"Je nezbytné připomenout, že současný strategický plán vznikal za zcela jiných podmínek, než v jakých nyní kvůli válce na Ukrajině žijeme. Po roce fungování strategického plánu je možné jej přehodnotit a pokud se naplní černé scénáře vývoje českého zemědělství, Agrární komora České republiky o to bude usilovat," dodává Doležal.

Zdroj: Agrární komora ČR

Další články z rubriky Ekonomika

22 miliard korun pro Česko. Evropská komise schválila první žádost o platbu z NPO pro oživení a odolnost

928 milionů EUR, tedy přes 22 miliard Kč. Česká republika obdržela první platbu z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Prostředky byly Evropskou komisí uvolněny Česku v návaznosti na úspěšnou realizaci ...

MZe: Zemědělské dotace přispějí v příštích letech k lepšímu hospodaření s přírodními zdroji

Ministerstvo zemědělství připravilo pět nových nařízení vlády, která do roku 2027 stanoví podmínky pro vyplácení hlavních zemědělských dotací. Opatřen ...

V loňském roce měli zemědělci nadprůměrný rok, letos bude následovat propad

Podle interního šetření Zemědělského svazu ČR dosáhly oslovené zemědělské podniky v loňském roce průměrného čistého zisku 6 242 Kč na hektar. Pokud vý ...

Hospodářská komora: Vladimír Dlouhý se stal prvním Čechem v čele Eurochambres

Zástupci hospodářských komor sdružených v evropské asociaci Eurochambres vybrali během jednání ve Stockholmu do svého čela prezidenta Hospodářské komo ...

MZe: Je nutné řešit obtížnou situaci na zemědělských trzích a posílit ochranu životního prostředí

Zemědělské, lesnické a vodohospodářské aspekty obnovy přírody, iniciativu EU pro opylovače, situaci na trhu se zemědělskými komoditami, nebo asociační ...

DoporučujemeNeděle 26.3.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »